Algemene Verkoopsvoorwaarden en Wettelijke informa

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied: Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere verkoop van producten en diensten door de firma Minitoys (hierna aangeduid als de verkoper) aan professionele kopers (hierna aangeduid als de koper). Elke bestelling door de koper veronderstelt zijn aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden en verzaking aan zijn eigen aankoopvoorwaarden, zelfs al bevatten deze een clausule die equivalent is aan een clausule uit deze algemene verkoopsvoorwaarden.

2. Bestelling: Elke bestelling verbindt onherroepelijk de koper, maar verbindt de verkoper enkel na een schriftelijke bevestiging of totale of gedeeltelijke levering van de bestelde goederen. De niet-beschikbaarheid van bepaalde goederen ingevolge een voorraadonderbreking of het schrappen ervan uit de catalogus houdt in geen geval een annulering in van de volledige bestelling, noch een vergoeding vanwege de verkoper.

3. Prijs: De prijzen en tarieven luiden in euro (DKK voor Danmark, Dollar voor de VS) en zijn exclusief belastingen (btw of andere) en exclusief transportkosten. De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen en tarieven op elk moment te wijzigen. De toegepaste prijs is deze die van kracht is op de dag van de bestelling, voor elke levering die ten laatste 3 (drie) dagen na de besteldatum wordt uitgevoerd. Na deze termijn behoudt de verkoper zich, bij een prijswijziging tussen de datum van de bestelling en die van de levering, het recht voor om de op het moment van levering van kracht zijnde prijs toe te passen. In dit geval beschikt de koper over de mogelijkheid om zijn bestelling te annuleren middels een schriftelijke melding van de annulering van de bestelling binnen de 8 (acht) kalenderdagen na bekendmaking of kennisname van de prijswijziging.


4. Levering: De door de verkoper aangegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief, en vormen geen enkele verplichting of essentiële voorwaarde van het contract. Eventuele vertragingen bij leveringen kunnen geen aanleiding geven tot een eis om schadevergoeding, noch tot directe of indirecte inhoudingen, noch een reden vormen om de bestelling te verbreken of de goederen te weigeren. In elk geval kan een levering binnen de aangegeven termijnen enkel plaatsvinden indien de koper heeft voldaan aan zijn verplichtingen ten aanzien van de verkoper, welke ook de oorzaak is. Binnen Europa worden de goederen franco exclusief rechten geleverd bij de opslagruimte van de koper, voor zover het bedrag van de bestelling hoger ligt dan het nodige bedrag exclusief belasting voor een franco levering (de bedragen voor een franco levering worden per land vermeld op de website www.minimitoys.com). Voor kleinere bestellingen (het minimumbedrag per bestelling bedraagt 300 euro exclusief belastingen en kosten) en voor bestellingen buiten Europa worden de leveringskosten aan de koper doorgerekend (de bedragen van deze kosten worden per land vermeld op de website www.minimitoys.com). Indien een of meerdere van de bestelde goederen niet beschikbaar is, kan de verkoper overgaan tot een gedeeltelijke levering van de beschikbare goederen en zodra de resterende goederen opnieuw beschikbaar zijn, deze toevoegen aan een volgende levering op voorwaarde dat het minimumbedrag bereikt is.

5. Eigendomsvoorbehoud: De verkoper behoudt het volledige eigendomsrecht op de geleverde goederen tot aan de volledige betaling van de prijs en daarmee samenhangende bedragen, zelfs bij toekenning van uitstel van betaling. Tot op dat moment zal de verkoper er vrij en volledig over kunnen beschikken en onthoudt de koper er zich uitdrukkelijk van om de goederen zonder voorafgaand akkoord schriftelijk akkoord van de verkoper in borg te geven, te verkopen, af te staan aan derden of in het algemeen te vervreemden, ongeacht op welke manier. Het risico op verlies, diefstal of beschadiging aan de goederen en de schade die zij kunnen veroorzaken worden echter van bij de levering aan de koper overgedragen op deze laatste.

6. Intellectuele eigendom: De levering van de goederen impliceert geen enkele overdracht van de intellectuele eigendomsrechten die erop van toepassing zijn. De merken, logo's, ontwerpen, figuren en alle andere creaties van de verkoper zijn en blijven zijn exclusieve eigendom. Zij mogen zonder zijn voorafgaand en schriftelijk akkoord volledig noch gedeeltelijk worden gereproduceerd of gebruikt. In het bijzonder mogen de merken van de verkoper zonder zijn voorafgaand en schriftelijk akkoord niet geheel of gedeeltelijk worden gebruikt als domeinnaam of zoekcriterium op het internet. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de catalogus of enig ander marketingmiddel is eveneens strikt verboden. De koper dient het imago en het beeld van het merk Minitoys te respecteren. De verkochte goederen zijn uitsluitend bestemd voor de wederverkoop aan eindconsumenten. Doorverkoop aan ‘Marketplace websites’ zijn niet toegestaan zonder voorafgaandelijk akkoord van de verkoper.

7. Ontvangst en klachten: Bij ontvangst van de goederen moeten deze door de koper worden gecontroleerd. Eventuele klachten moeten precies, gedetailleerd en via aangetekende brief worden gemeld, binnen de 8 (acht) kalenderdagen na de levering van de goederen. Na deze termijn worden de goederen definitief als aanvaard beschouwd en zal een klacht in dat opzicht niet meer mogelijk zijn. De aanvaarding dekt alle zichtbare gebreken, ontbrekende goederen of gelijkvormigheidsgebreken. Afwijkingen met betrekking tot afmetingen, kleuren, coupe en presentatie van de goederen worden als zichtbare gebreken beschouwd. In geval van verborgen gebreken, dit wil zeggen een afwijking die niet kon worden opgemerkt op het moment van de levering en die het goed op een aanzienlijke manier ongeschikt maakt voor zijn normale gebruik, moet de koper, op straffe van verval, de klacht precies, gedetailleerd en via aangetekende brief melden binnen de 8 (acht) kalenderdagen na het ontdekken van het gebrek. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de koper om de dag aan te tonen waarop dit gebrek werd ontdekt. Na deze termijn kan de aansprakelijkheid van de verkoper niet meer worden ingeroepen. Bij een aangetoond gebrek of non-conformiteit blijven de verplichtingen van de verkoper beperkt tot de herstelling of de vervanging van de defecte goederen. Er kan geen verdere aanspraak worden gemaakt op schadevergoedingen en interesten, terugbetaling of gelijk welke andere vorm van garantie. In geen geval geeft het indienen van een klacht binnen de voorgeschreven termijnen de koper toestemming om de goederen terug te sturen zonder voorafgaand en schriftelijk akkoord van de verkoper. De retourkosten zijn enkel ten laste van de verkoper indien het gebrek effectief werd vastgesteld door deze laatste.

8. Betaling en ontstentenis van betaling: Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij ontstentenis van betaling op de vervaldag worden alle vorderingen, zelfs deze die niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar en wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van toepassing die gelijk is aan de wettelijke rentevoet verhoogd met 7 procentpunten en afgerond tot de volgende halve procent. Daarnaast zal elke op de vervaldag onbetaalde factuur worden vermeerderd met een forfaitaire schadeloosstelling van 10%, met een minimum van 150 euro (of het gelijkwaardig bedrag in DKK of USD) per factuur voor de kosten verbonden aan de inning ervan, zelfs in het geval er uitstel van betaling werd toegekend. Elke betwisting met betrekking tot een factuur moet binnen de 15 dagen na het versturen ervan per aangetekende brief bij de verkoper worden gemeld.


9. Geschillen: Enkel het Belgische recht is van toepassing. Behoudens een minnelijk akkoord zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van Doornik bevoegd. In afwijking van dit beginsel:
o behoudt de verkoper zich het recht voor om zich bij een geschil met een koper waarvan de maatschappelijke zetel of domicilie in Frankrijk gevestigd is, te wenden tot de bevoegde rechtbank van Rijsel, Frankrijk, die handelt in overeenstemming met het Franse recht.
o behoudt de verkoper zich het recht voor om zich bij een geschil met een koper waarvan de maatschappelijke zetel of domicilie in Nederland gevestigd is, te wenden tot de bevoegde rechtbank van Amsterdam, die handelt in overeenstemming met het Nederlandse recht.
o behoudt de verkoper zich het recht voor om zich bij een geschil met een koper waarvan de maatschappelijke zetel of domicilie buiten Frankrijk of Nederland gevestigd is, te wenden tot de rechtbank van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van de koper.

10. Algemene bepalingen: Het feit dat de verkoper bij een of meerdere gelegenheden de rechten of acties die hem in het kader van deze voorwaarden voorbehouden zijn, niet uitoefent, kan in geen geval worden geïnterpreteerd als zou hij afzien of verzaken aan dit recht of deze actie. Elke wijziging of afwijking van deze algemene voorwaarden moet schriftelijk door alle partijen worden bevestigd en ondertekend. Indien deze algemene verkoopsvoorwaarden in strijd zouden zijn met een bijzondere voorwaarde die wordt bepaald in een contract tussen deze zelfde partijen, dan zijn de voorwaarden van het contract doorslaggevend. De eventuele nietigheid van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden heeft in geen geval gevolgen voor de geldigheid van de andere bepalingen.


De Franse versie van de algemene voorwaarden heeft voorrang op alle andere taalversies.


Wettelijke informatie
Deze website is eigendom van de nv Minitoys – Zoning Industriel Tournai Ouest2, Rue du Bois des Hospices 1B, 7522 Doornik - België


Persoonlijke gegevens
Op bepaalde pagina's van deze site, zoals de contactpagina, kunnen persoonlijke gegevens worden verzameld.
Minitoys erkent de toepassing van de Belgische wet van 8 december 1992 over de verwerking van persoonsgegevens bij de verwerking en verzameling van gegevens in België en de opname in de bestanden van Minitoys. Uw gegevens zullen niet aan een derde partij worden doorgegeven. De verzamelde gegevens worden in geen geval aan derden doorgegeven zonder uw voorafgaande toestemming.

Minitoys respecteert de bescherming van de persoonsgegevens van minderjarigen. Wij nodigen alle ouders uit om met hun kinderen tijd door te brengen op internet om ze bij hun keuze te begeleiden. Wanneer een minderjarige ons een e-mail stuurt om informatie te vragen of zich in te schrijven, bewaren we zijn e-mailadres enkel gedurende de tijd om te antwoorden
U kunt uw persoonlijke gegevens inkijken en/of wijzigen. U doet dit door een e-mail te sturen via de contactpagina.
Als u op om het even welk moment denkt dat onze site uw privacy niet respecteert, kunt u ons daarvan op de hoogte brengen per e-mail via de contactpagina.


Auteursrecht
De teksten, lay-out, afbeeldingen en andere elementen op deze site zijn beschermd door een copyright. Elke kopie, aanpassing, vertaling, bewerking of wijziging van deze site of een deel ervan, in welke vorm en met welk middel ook, elektronisch, mechanisch of ander, is strikt verboden zonder voorafgaande en schriftelijke kennisgeving aan de nv Minitoys. Elke inbreuk kan leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke vervolgingen.
De reproductie van afbeeldingen uit de spelruimte of fotogalerij op een papieren of elektronische drager is enkel toegestaan voor persoonlijke doeleinden.


Inhoud
Minitoys nv besteedt de grootste zorg aan het ontwerp van deze website en de inhoud ervan. De inhoud van de website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt of gewijzigd en vormt in geen geval een contractuele verbintenis.
De gegevensbestanden op de site mogen in geen geval geëxtraheerd en opnieuw gebruikt worden op straffe van gerechtelijke vervolging.


Link naar sites van derden
Deze site kan links bevatten naar andere websites die eigendom zijn van derden of door derden geëxploiteerd worden. Minitoys nv is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een derde site. Als u twijfels hebt over de inhoud of de activiteiten van deze derde site kunt u contact opnemen met Minitoys en de webmaster van de derde site.
Elke link naar de website van Minitoys nv moet het voorwerp vormen van een voorafgaande schriftelijke aanvraag via de contactpagina. Minitoys nv behoudt zich het recht voor te eisen dat de link naar haar site wordt geannuleerd.

Wij danken u dat u de tijd hebt genomen om onze wettelijke vermeldingen te lezen. Als u vragen hebt, kunt u altijd met ons contact opnemen via de contactpagina.